ΜΙΚΡΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ®
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Πατήστε το σύμβολο της Αρμοστέας Αισθητικής για μετάβαση στην αρχική σελίδα. Για οδηγίες πατήστε το κουμπί παρακάτω.Διαγωνισμός Υποτροφίας

* Ευρετήριο
* ΑΡΜΟΣΤΕΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
* ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
* ΕΠΑΚΡΙΒΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
* ΚΑΛΑΙΣΘΗΣIA

* ΜΟΥΣΙΚΗ
* ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
* ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
* ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ
* ΤΟΝΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


# ΑΡΜΟΣΤΕΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ -- -- Ευρετήριο

1. Η Αρμοστέα Αισθητική προσδιορίζει και μελετά εκείνα τα θέματα που προκύπτουν
σαν βεβαιότητες ή κανόνες από την παρατήρηση έργων Τέχνης και του δομικού υλικού που
κάποιος χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει Τέχνη. (Η Επακριβής Μουσική Θεωρία βασίζεται
σε αυτά και αποτελεί ένα συστατικό μέρος της Αρμοστέας Αισθητικής.) Συμπεριλαμβάνει
προχωρημένο υλικό και εργαλεία για χρήση στην εκτίμηση, εκμάθηση, μελέτη, εξάσκηση,
εκτέλεση, σύνθεση, ενορχήστρωση, αυτοσχεδιασμό και τη δημιουργία Μουσικής.
2. Η Αρμοστέα Αισθητική θα κάλυπτε τον Συγκερασμό, την Τονικότητα, τις Τονικές
και Αρμονικές Διατάξεις Διαβάθμισης, και τα θέματα της Συμφωνίας και Διαφωνίας.
3. Η Αρμοστέα Αισθητική περιορίζεται μόνον σε εξέταση, παρατήρηση, θεώρηση,
πειραματισμό, εξαγωγή συμπερασμάτων και σχηματισμό Θεωρίας περί της φύσης υπαρκτών
γνωστών και δυνητικά υπαρκτών Μουσικών προτιμήσεων, και στην διατύπωση οποιονδήποτε
νόμων που έχουν παρατηρηθεί να τις διέπουν όμως δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε
μελέτη ατομικής Καλαισθησίας. 4. Η Αρμοστέα Αισθητική δεν είναι Μουσικολογία.
Αποτελεί προϊόν ενός 25ετούς ερευνητικού έργου στο πεδίο της Μουσικής, της Ανθρώπινης
Ακοής και της Ακουστικής που οδήγησε σε ένα πλήθος ανακαλύψεων και καινοτομιών μείζονος
σημασίας για τη Μουσική, την οποία και κωδικοποιεί σε μια ομάδα ομοιόμορφα εφαρμόσιμων
αξιωμάτων ανεξαρτήτως Μουσικού είδους ή φόρμας τα οποία στηρίζονται σε φυσικούς νόμους,
και σε μιαν Επακριβή Μουσική Θεωρία.

# ΔΙΑΤΑΞH_ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ -- -- Ευρετήριο

- -

1. Η χρήση της έννοιας μιας συγκεκριμένης ιδιότητας ενός τόνου και του συσχετισμού της
ως προς έναν Τόνο Αναφοράς, με σκοπό την διάταξη όλων των τόνων σε μια σειρά τόνων που να
αντιπροσωπεύουν μια βαθμιαία αύξηση αυτής της ιδιότητας σε κάθε τόνο που περιέχεται μέσα της,
που χρησιμοποιείται για τον Προσδιορισμό Τονικότητας, το βαθμό Συμφωνίας ή Διαφωνίας μιας
Συγχορδίας, Διαστήματος, Κλίμακας ή του τόνου μιας Μελωδίας, απέναντι στην ολότητα μιας
σύνθεσης, ή τον κοντινό ή απόμακρο χαρακτήρα μιας Μετατροπίας σε αυτή, κλπ. 2. Μια Διάταξη
Διαβάθμισης είναι μια σειρά τόνων που επισημαίνει μια βαθμιαία αύξηση μιας συγκεκριμένης
ιδιότητας συσχετιστικού χαρακτήρα μεταξύ Μουσικών Τόνων και του κάθε τόνου που περιέχει μέσα
της, ως προς έναν Τόνο Αναφοράς γύρω από τον οποίο η συγκεκριμένη διάταξη διαβάθμισης έχει
χτιστεί. Οι Διατάξεις Διαβάθμισης των Τόνων είναι τα κύρια μέσα προσδιορισμού διάφορων μορφών
κατάταξης των μουσικών τόνων.

# ΕΠΑΚΡΙΒΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ -- -- Ευρετήριο

1. Η Επακριβής Μουσική Θεωρία είναι επακριβώς ορισμένη Μουσική Θεωρία, όρος
προς όρο σημασία προς σημασία, όλα έχουν μπει σε τάξη και παρουσιάζονται σαν
μια πρόοδος από το απλό προς το σύνθετο, όχι το πολύπλοκο. Δεν υπάρχει καμία
απολύτως πολυπλοκότητα στην Επακριβή Μουσική Θεωρία, φροντίστηκε κάθε τι το
πολύπλοκο να βγει από τη μέση. 2. Η Μουσική Θεωρία δεν "ακυρώνεται"
ούτε δυσφημίζεται από την Επακριβή Μουσική Θεωρία, καθώς ή τελευταία επιδεικνύει
ότι η εγκυρότητα ενός μεγάλου μέρους των κανόνων της βασίζεται σε φυσικούς
νόμους. Πολλοί λαμπροί Θεωρητικοί του παρελθόντος μας προμήθευσαν με πολύτιμα
στοιχεία για τη διαμόρφωση της τελικής εικόνας και χωρίς την εργασία τους η
Επακριβής Μουσική Θεωρία μας σαν αντικείμενο που καλύπτει ένα τρισεκατομμύριο έτη
φωτός εξέλιξης από την παλιά Μουσική Θεωρία, ποτέ δεν θα είχε επιτευχθεί.
3. Είναι εκείνο το κατώτερο μέρος της Αρμοστέας Αισθητικής το οποίο
ερευνά τις γενεσιουργές αιτίες των κανόνων και νόμων των ανακαλύψεων του
παρελθόντος και τις δηλώνει καθαρά σε θέματα όπως: η Μουσική Θεωρία, η Αρμονία,
η Αντίστιξη, η Φυγή και ο Αυτοσχεδιασμός.

# ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ -- -- Ευρετήριο

Είναι η φύση και η ποιότητα των προτιμήσεων ενός ατόμου και αποτελεί ανώτερο ρυθμιστικό
παράγοντα των οποιωνδήποτε προτιμήσεων ένα άτομο μπορεί να εκδηλώνει. Η καλαισθησία
μπορεί να ποικίλει χωρίς περιορισμούς κατά ένα φαινομενικά τυχαίο τρόπο μεταξύ ατόμων
αλλά και στα μεμονωμένα άτομα.

# ΜΟΥΣΙΚΗ-- -- Ευρετήριο

1. Μια διεθνής γλώσσα έκφρασης συναισθημάτων. 2. Μουσική είναι εκείνη η τέχνη που
εκφράζεται μέσω του ήχου. 3. Η Μουσική όσον αφορά τη δομή είναι διευθέτηση τόνων με
γνώμονα τη θεώρηση και χρήση διάφορων τύπων τάξης για τη Διάρκεια, τη Συχνότητα, την
Ένταση και τη Χροιά. 4. Η Μουσική βασίζεται μάλλον σε υποκειμενική αντίληψη του
ήχου και υφίσταται σύμφωνα με λογαριθμικές ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του αυτιού,
παρά σε αντικειμενική αντίληψη μη αλλοιούμενης ή γραμμικής καταγραφής του όπως
απαντάται στη φύση.

# ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ -- -- Ευρετήριο

- -

Η Μουσική Θεωρία υπήρξε η "προ-γιαγιά" της Επακριβούς Μουσικής Θεωρίας. Η Μουσική
Θεωρία όπως τη συναντάμε σχεδόν στο σύνολο της σχετικής βιβλιογραφίας, είναι συνήθως
μια ξερή συλλογή κανόνων που δίνονται χωρίς καμία εξήγηση σε βάθος, αλλά σαν μια
καταγραφή του τι συνήθως αποτελεί συνηθισμένη πρακτική σε κάποια συγκεκριμένη
μουσική φόρμα ή είδος. Το: "Έτσι γίνονται συνήθως τα πράγματα" ήταν ο καλύτερος
τύπος εξήγησης που δινόταν σε αυτήν διότι οι περισσότεροι από τους τρόπους εξήγησης
που ποτέ χρησιμοποιήθηκαν στη Μουσική Θεωρία συνήθως βασίζονταν σε περισσότερη
θεωρία μάλλον, παρά σε αποδείξεις ή παρατήρηση. Τις περισσότερες φορές έλεγαν στο
μαθητή ή τον οδηγούσαν να πιστέψει ότι οι λόγοι που είχαν έτσι οι κανόνες ήταν
"αυταπόδεικτοι" ή "προφανείς" και σχεδόν ποτέ δεν τον καθοδηγούσαν που θα έπρεπε
να αναζητήσει την παρατήρηση τέτοιων αποδείξεων.

# ΣΥΜΒΟΛΟ_ΤΗΣ_ΑΡΜΟΣΤΕΑΣ_ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-- -- Ευρετήριο & Οδηγίες Γλωσσαρίου

Το σύμβολο της Αρμοστέας Αισθητικής αποτελείται από την αρχική μορφή του πρώτου
γράμματος του Αρχαίου Ελληνικού Αλφαβήτου: ένα λευκό Άλφα που συμβολίζει την
Αισθητική, και την αντανάκλασή του σε γαλάζιο φόντο που αντιπροσωπεύει μια λίμνη που
το καθρεφτίζει, για συμβολισμό της συμμετρίας και του γεγονότος ότι όλα τα βασικά
Μουσικά στοιχεία
είτε βασίζονται σε μεγάλο βαθμό, είτε πηγάζουν από συμμετρία.

# ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ --- -- Ευρετήριο
-
Αυτή η σχεδόν ξεχασμένη και εγκαταλελειμμένη Τέχνη που ονομάζεται Συμμετρία σήμαινε
περισσότερα για τους Αρχαίους Έλληνες από το να βάζεις στα αριστερά παρόμοια πράγματα με
όσα είχαν μπει πριν στα δεξιά. Η Συμμετρία είναι βάσει των συνθετικών λέξεων της: "Η
Τέχνη των Αναλογιών" -- (ΣΥΝ: "μαζί", "επιπρόσθετα" και ΜΕΤΡΟΝ: "αρίθμηση", "κανόνας")
και κανόνας σημαίνει επίσης "νόμος". Το νόημα ήταν ή αναζήτηση συγκεκριμένων αναλογιών
στην Αρχιτεκτονική για τη δημιουργία συγκεκριμένων εντυπώσεων.

# ΤΟΝOΣ_ΑΝΑΦΟΡΑΣ ---- -- Ευρετήριο

1. Ο ΤΟΝΟΣ γύρω από τον οποίο δομείται μια Διάταξη Διαβάθμισης. Θα μπορούσε επίσης να δομηθεί
γύρω από μια συγχορδία και σε ανάλογη περίπτωση θα είχαμε μια "Συγχορδία Αναφοράς" 2. Ο τόνος
πάνω στον οποίο εφαρμόζεται μια Διάταξη Διαβάθμισης στις πραγματικές εφαρμογές της και διάφορες
Διατάξεις Διαβάθμισης μπορούν να εφαρμοστούν στον ίδιο Τόνο Αναφοράς. Θα μπορούσες επίσης να
εφαρμόσεις μια Διάταξη Διαβάθμισης ενός Τόνου σ'έναν άλλον κατά οποιοδήποτε συνδυασμό. Θα είχες
τότε ένα Δομικό Τόνο Αναφοράς που θα επιβαλλόταν σ' έναν Τόνο Αναφοράς Εφαρμογής. Κάθε
Μουσικό είδος εμφανίζεται αρκετά εκλεκτικό και σταθερό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κάτι
τέτοιο μέχρι σημείου που αυτό να είναι ό,τι ακριβώς χαρακτηρίζει το συγκεκριμμένο είδος.Copyright © 2013 - 2014 aesthetics.webege.com. All rights reserved.
Applied Aesthetics -- Exact Music Theory® (AA-EMT®), Music Skills Analysis Test® (MSAT®), Personal Audible Frequencies Capacity Test® (PAFCT®)
are Trademarks and Service Marks owned by aesthetics.webege.com.
Nothing on this site can be reproduced in any way, by any means without the written permission of the copyright owner.

www.000webhost.com